آسه سولفام

محصولات دسته|تگ ها , , , , , |

آسه سولفام پتاسیم k در سال 1960 در طی مراحل بررسی یک محصول از واکنش بین بوتین و فبورسولفونیل ایزوسیانات [...]